Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
środa, 19 września 2018

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

Tradycyjnie od kilku lat nowy rok szkolny zaczynamy akcją Narodowego Czytania. W stuleciu Niepodległości czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Jest to powieść, która dotyczyła aktualnych problemów odrodzonej po ponad stuletniej niewoli Polski.
W tym roku miały miejsce dwie odsłony akcji: pierwsza odbyła się w szkole 7 września, a w dniu Narodowego Czytania (8 września) czytaliśmy w kawiarni Central Park w Galerii Fabel.Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i czekamy na Narodowe Czytanie w przyszłym roku.

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Konkurs fotograficzny "Wolność kocham i rozumiem"

Zachęcam was do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym dla uczczenia stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W swoich pracach pokażcie, czym jest dla was patriotyzm i poczucie narodowej wspólnoty. W czasie wakacyjnych podróży, uczestnicząc w różnych wydarzeniach związanych z obchodami rocznicy, może uda wam się uchwycić, jak wyrażamy radość z odzyskanej wolności.

Regulamin konkursu fotograficznego
Wolność kocham i rozumiem”

I.  Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego Wolność kocham i rozumiem” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.
II.  Cele i tematyka konkursu
Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na to, czym dla nas, Polaków jest dzisiaj wolność w historycznym aspekcie jej odzyskania.
Prace fotograficzne zgłoszone do konkursu powinny poruszać tematykę związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tzn. dotyczyć miejsc, osób, pamiątek, zjawisk związanych z niepodległością kraju i jej odzyskaniem oraz ich wszelkich połączeń i wyobrażeń.
Cele szczegółowe konkursu:
 • rozwijanie zainteresowania uczniów historią kraju i regionu;
 • zachęcenie uczniów do poszukiwania interesujących miejsc i zabytków w kraju i okolicy swojego miejsca zamieszkania, także miejsc zapomnianych i dokumentowania piękna „małej ojczyzny”;
 • Rozbudzanie w uczniach szacunku do narodowych symboli, historii i tradycji;
 • Rozwijanie umiejętności fotografowania;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i piękna.
II.  Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do młodzieży I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie.
III.  Zgłaszanie prac
  1. Konkurs trwa od 13 czerwca do 30 września 2018 r.
  2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie zdjęć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły w dniach od 3 do 30 września 2018 r..
  3. Format zdjęć minimum 20cm x 30cm (A4).
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze lub 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
  5. Na odwrocie zdjęć prosimy podać następujące informacje:
 • imię i nazwisko, klasa
 • tytuł fotografii,
 • datę i miejsce wykonania fotografii
6. Do zdjęcia należy dołączyć podpisany załącznik nr 1
7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
9. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i instytucji współpracujących z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione. O ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione osobiście.

V.    Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI.  Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.Załącznik nr 1

Oświadczam, że jestem autorem fotografii

...........................................................................................................................
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora Konkursu Fotograficznego „Wolność kocham i rozumiem” nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).….........................................................          ...........................................................
            (podpis rodzica/opiekuna)                                               (podpis ucznia)wtorek, 5 czerwca 2018

"Polskość"

Wierszem i fotografią pod takim tytułem Alicja Bryguła z klasy I e zdobyła nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim "Zamknij w kadrze, opowiedz piórem z biało-czerwonym atramentem". Zdjęcie wysłane na konkurs przedstawia miejsce walk partyzantów w Lasach Parczewskich w czasie II wojny światowej, a wiersz "Polskość" jest jego literackim opisem. 

Polskość”
Na wejściu znienacka policzek
Przybrane na szybko dojrzałe oblicze
Nad ranem zapach – prochy strzelnicze
Dzisiaj jedynie palą się znicze

Walka o wartość bezwzględnie wydartą
Stłamszoną, oplutą, a z mapy startą
Po latach bohatersko atak odparto
Dzisiaj już wiemy, że było warto

Walczący za młodu, ukryci w lasach
Niełatwo było żyć w tak ciężkich czasach
Umierać, choć płomień nie wygasał, by móc
Podziwiać dumę w biało-czerwonych pasach

W sercach płomień błyszczy wiekami
Dziękujemy za wolność stuletnią
Dla nas będziecie kwiatami,
które nigdy nie zwiędną

Gratulujemy Alicji i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                                                                                         Relacja z wręczenia nagród znajduje się tutaj

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Tydzień z prawem autorskim

Zapraszamy do biblioteki na tydzień z prawem autorskim. Na zamieszczonej w czytelni planszy można zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: utwór- przedmiot prawa autorskiego, prawa autorskie osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, wspólne dobra kultury - domena publiczna, licencja Creative Commons, ochrona wizerunku.
Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami można sprawdzić znajomość prawa autorskiego rozwiązując krótki test. Dla uczestników przewidziano drobne upominki.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Gimnazjaliści w bibliotece

Wczoraj zorganizowany został w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów. Zawitali oni także do biblioteki, a czekały na nich atrakcje w formie zabawy "Ułóż tytuł" polegającej na ułożeniu z rozsypanki wyrazowej tytułu książki
oraz wystawa "Znalezione w książkach", na której znalazły się nietypowe zakładki czytelników.
Gimnazjalistów szczególnie zainteresowała zabawa w układanie tytułów książek. O ile ułożenie tytułów lektur szkolnych nie stanowiło problemu, to tytuły Pies, który biegł ku gwieździe i Korona śniegu i krwi wymagały od uczniów dłuższego zastanowienia. 


czwartek, 22 marca 2018

Scrabble z Niepodległą

Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski i bibliotekę  turniejem scrabble "Układamy słowa dla Niepodległej" wpisującym się w obchody stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Zadaniem uczniów było ułożenie jak największej ilości słów związanych z tematyką niepodległościową i historyczną.
Uczestnicy turnieju po ponad godzinnej "walce" ułożyli ciekawe zestawy słów, a najwięcej powiązanych z historią i patriotyzmem słów ułożyli Olga Blicharz i Adrian Kwasek z klasy I e.
Gratulujemy zwycięzcom pomysłowości i kreatywności.wtorek, 13 marca 2018

Rok z Panem Cogito

Rok 2018 został ogłoszony przez nasz Sejm Rokiem Zbigniewa Herberta w związku z dwudziestą rocznicą śmierci poety. Zachęcam do zapoznania się z twórczością tego wybitnego pisarza tak określającego rolę, jaką ma spełniać poeta we współczesnym świecie:
"Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest współczesność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno politycznej i naukowej - ale rzeczywistość, uparty dialog człowieka z otaczająca go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji."