Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Urszula K. Le Guin
poniedziałek, 18 czerwca 2018

Konkurs fotograficzny "Wolność kocham i rozumiem"

Zachęcam was do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym dla uczczenia stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W swoich pracach pokażcie, czym jest dla was patriotyzm i poczucie narodowej wspólnoty. W czasie wakacyjnych podróży, uczestnicząc w różnych wydarzeniach związanych z obchodami rocznicy, może uda wam się uchwycić, jak wyrażamy radość z odzyskanej wolności.

Regulamin konkursu fotograficznego
Wolność kocham i rozumiem”

I.  Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego Wolność kocham i rozumiem” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.
II.  Cele i tematyka konkursu
Celem głównym konkursu jest zwrócenie uwagi na to, czym dla nas, Polaków jest dzisiaj wolność w historycznym aspekcie jej odzyskania.
Prace fotograficzne zgłoszone do konkursu powinny poruszać tematykę związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tzn. dotyczyć miejsc, osób, pamiątek, zjawisk związanych z niepodległością kraju i jej odzyskaniem oraz ich wszelkich połączeń i wyobrażeń.
Cele szczegółowe konkursu:
 • rozwijanie zainteresowania uczniów historią kraju i regionu;
 • zachęcenie uczniów do poszukiwania interesujących miejsc i zabytków w kraju i okolicy swojego miejsca zamieszkania, także miejsc zapomnianych i dokumentowania piękna „małej ojczyzny”;
 • Rozbudzanie w uczniach szacunku do narodowych symboli, historii i tradycji;
 • Rozwijanie umiejętności fotografowania;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i piękna.
II.  Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do młodzieży I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie.
III.  Zgłaszanie prac
  1. Konkurs trwa od 13 czerwca do 30 września 2018 r.
  2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie zdjęć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły w dniach od 3 do 30 września 2018 r..
  3. Format zdjęć minimum 20cm x 30cm (A4).
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze lub 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
  5. Na odwrocie zdjęć prosimy podać następujące informacje:
 • imię i nazwisko, klasa
 • tytuł fotografii,
 • datę i miejsce wykonania fotografii
6. Do zdjęcia należy dołączyć podpisany załącznik nr 1
7. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
9. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i instytucji współpracujących z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione. O ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione osobiście.

V.    Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI.  Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.Załącznik nr 1

Oświadczam, że jestem autorem fotografii

...........................................................................................................................
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora Konkursu Fotograficznego „Wolność kocham i rozumiem” nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).….........................................................          ...........................................................
            (podpis rodzica/opiekuna)                                               (podpis ucznia)wtorek, 5 czerwca 2018

"Polskość"

Wierszem i fotografią pod takim tytułem Alicja Bryguła z klasy I e zdobyła nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim "Zamknij w kadrze, opowiedz piórem z biało-czerwonym atramentem". Zdjęcie wysłane na konkurs przedstawia miejsce walk partyzantów w Lasach Parczewskich w czasie II wojny światowej, a wiersz "Polskość" jest jego literackim opisem. 

Polskość”
Na wejściu znienacka policzek
Przybrane na szybko dojrzałe oblicze
Nad ranem zapach – prochy strzelnicze
Dzisiaj jedynie palą się znicze

Walka o wartość bezwzględnie wydartą
Stłamszoną, oplutą, a z mapy startą
Po latach bohatersko atak odparto
Dzisiaj już wiemy, że było warto

Walczący za młodu, ukryci w lasach
Niełatwo było żyć w tak ciężkich czasach
Umierać, choć płomień nie wygasał, by móc
Podziwiać dumę w biało-czerwonych pasach

W sercach płomień błyszczy wiekami
Dziękujemy za wolność stuletnią
Dla nas będziecie kwiatami,
które nigdy nie zwiędną

Gratulujemy Alicji i życzymy dalszych sukcesów. 
                                                                                                                         Relacja z wręczenia nagród znajduje się tutaj

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Tydzień z prawem autorskim

Zapraszamy do biblioteki na tydzień z prawem autorskim. Na zamieszczonej w czytelni planszy można zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: utwór- przedmiot prawa autorskiego, prawa autorskie osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, wspólne dobra kultury - domena publiczna, licencja Creative Commons, ochrona wizerunku.
Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami można sprawdzić znajomość prawa autorskiego rozwiązując krótki test. Dla uczestników przewidziano drobne upominki.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Gimnazjaliści w bibliotece

Wczoraj zorganizowany został w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów. Zawitali oni także do biblioteki, a czekały na nich atrakcje w formie zabawy "Ułóż tytuł" polegającej na ułożeniu z rozsypanki wyrazowej tytułu książki
oraz wystawa "Znalezione w książkach", na której znalazły się nietypowe zakładki czytelników.
Gimnazjalistów szczególnie zainteresowała zabawa w układanie tytułów książek. O ile ułożenie tytułów lektur szkolnych nie stanowiło problemu, to tytuły Pies, który biegł ku gwieździe i Korona śniegu i krwi wymagały od uczniów dłuższego zastanowienia. 


czwartek, 22 marca 2018

Scrabble z Niepodległą

Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski i bibliotekę  turniejem scrabble "Układamy słowa dla Niepodległej" wpisującym się w obchody stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Zadaniem uczniów było ułożenie jak największej ilości słów związanych z tematyką niepodległościową i historyczną.
Uczestnicy turnieju po ponad godzinnej "walce" ułożyli ciekawe zestawy słów, a najwięcej powiązanych z historią i patriotyzmem słów ułożyli Olga Blicharz i Adrian Kwasek z klasy I e.
Gratulujemy zwycięzcom pomysłowości i kreatywności.wtorek, 13 marca 2018

Rok z Panem Cogito

Rok 2018 został ogłoszony przez nasz Sejm Rokiem Zbigniewa Herberta w związku z dwudziestą rocznicą śmierci poety. Zachęcam do zapoznania się z twórczością tego wybitnego pisarza tak określającego rolę, jaką ma spełniać poeta we współczesnym świecie:
"Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest współczesność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno politycznej i naukowej - ale rzeczywistość, uparty dialog człowieka z otaczająca go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji."


poniedziałek, 26 lutego 2018

"Język polski znam, lubię, szanuję"

"Między tymi skarbami, których jak oka w głowie strzec jest powinnością Polaka, trzeba położyć na równi z ziemią praojców - praojców mowę. To święte dziedzictwo i z przeszłością nas łączy i między sobą rozdartych jednoczy - i łańcuchem ma zostać wiążącym dzisiejsze i przyszłe pokolenia" 
Lucjan Rydel

Czy rzeczywiście jesteśmy dumni z języka, który nas łączy? Czy pielęgnujemy go na co dzień i staramy się mówić po polsku najpiękniej jak potrafimy?
 
W minioną środę z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
uczniowie klasy I a i biblioteka szkolna zorganizowali akcję "Język polski znam, lubię, szanuję", którą przeprowadzili w szkole i na terenie naszego miasta. 

Uczniowie chcieli przypomnieć, w setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, że nasza mowa - to także nasza ojczyzna i że możemy zadbać o to, by na co dzień nasz język pokazywał jakimi jesteśmy Polakami. Dbałość o język to obowiązek każdego, kto chce się nazywać patriotą.
Przygotowania do akcji rozpoczęliśmy od ustawienia w holu szkoły tablicy informującej o święcie, na której znalazły się cytaty o języku, przykłady błędów językowych i pierwsze zdanie z Księgi henrykowskiej zapisane w języku polskim: "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj".
Na drzwiach do sal lekcyjnych zostały przyklejone kolorowe plakaty z najczęstszymi błędami językowymi i ich poprawnymi odpowiednikami.
Przygotowaliśmy pudełko z cytatami, ciekawostkami o języku oraz łamańcami językowymi do głośnego odczytania przez chętne osoby z poszczególnych klas i nauczycieli. W innym pudełku znalazły się pytania testowe sprawdzające znajomość zasad poprawnej polszczyzny. Za udział w akcji uczestnicy otrzymywali biało-czerwone kokardki i ulotki z najczęstszymi błędami językowymi.
Władysław Syrokomla:
 "Jakie rozkosze, jakie rozkosze!
Umieć wypisać słowo po słowie.
Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
Karta zrozumie, pióro wypowie."

 Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki
- różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!

Jak Pomorze nie pomoże,
to pomoże może morze,
a jak morze nie pomoże,
to pomoże może Gdańsk.

Juliusz Słowacki:
Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa... 
Fot. J. Gawryszuk 
Zaznacz poprawnie zapisane zdanie.
a) To zdanie należy zapisać w cudzysłowie.
b) Ten cytat trzeba zapisać w cudzysłowiu.
c) Dat nie zapisujemy w cudzysłowiach.

Z czeskich strzech
 szło Czechów trzech.
Gdy nadszedł zmierzch,
pierwszego w lesie zagryzł zwierz,
bez śladu drugi w gąszczach sczezł,
a tylko trzeci z Czechów trzech
osiągnął marzeń kres.

Smartfica lub smartwica- nazwa chorobliwego uzależnienia od telefonu komórkowego. Jest to propozycja sugestywna, świadcząca o znajomości polskiego słowotwórstwa, niestety nierozpowszechniona.
Forma "oglądnąć" to...
a) klasyczny błąd językowy.
b) regionalizm.
c) słowo, które nie istnieje.

Wymień przynajmniej dwa związki frazeologiczne ze słowem 'język'.

Naszą akcją objęliśmy także mieszkańców Parczewa, żeby zachęcić ich do dbania o nasz język ojczysty, aby byli dumni z języka który nas łączy.

Odwiedziliśmy: Parczewski Dom Kultury, Powiatową Bibliotekę Publiczną-Centrum Kultury, Szkołę Podstawową nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 2, księgarnię, sklepy oraz zainteresowaliśmy akcją przechodniów.
Fot. J. Gawryszuk
Fot. J. Gawryszuk

Fot. J. Gawryszuk


Jeszcze jednym elementem obchodów Dnia Języka Ojczystego była wywieszona na drzwiach do biblioteki Subiektywna lista najpiękniejszych słów w języku polskim, na której można było wpisywać swoje propozycje.
Jednym z ciekawszych było słowo 'śreżoga', które można znaleźć  w powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza: Grubszy piasek opadł zupełnie; pozostał w powietrzu tylko subtelny, czerwony pył, coś w rodzaju śreżogi, przez którą słońce przeświecało jak miedziana blacha.


Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, zarówno wśród uczniów i nauczycieli, jak i mieszkańców Parczewa. Dziękujemy wszystkim za udział we wspólnej radości dzielenia się pięknem i bogactwem naszego języka.